Thi công hoàn thiện Trần Căng Xuyên Sáng, Vách ngăn Xuyên Sáng